Begroting 2021

De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021 – 2025 zijn opgesteld met behulp van een paar algemene uitgangspunten. Die zijn:

  • Jaarlijks stijgen de kosten met 2%. Dat is een gemiddelde van de prijsindexeringen voor gezinsconsumptie en een graad voor het voorspellen van de inflatie.
  • De baten dalen jaarlijks met eveneens 2%. Dat komt ongeveer overeen met de gemiddelde daling van de afgelopen jaren.
  • In de begroting 2021 en verder is geen rekening gehouden met corona-effecten. Bij de jaarrekening zullen we zien wat de pandemie heeft gedaan met onze kosten en baten.

Een aantal posten is opnieuw gewaardeerd aan de hand van de werkelijkheid. Een overzicht:

Baten

  • De rentebaten, in 2019 nog € 23.000 en in 2020 € 19.000, bedragen in 2021 € 17.000. In de meerjarenbegroting wordt dit bedrag jaarlijks lager, gebaseerd op de lopende contracten.
  • Opbrengsten levend geld: van jaar op jaar blijkt dat er meer wordt ontvangen dan mocht worden verwacht; vaak meer ook dan de toezeggingen bij Kerkbalans. Het voor 2021 begrote bedrag is dan ook verhoogd van € 60.000 in 2020 naar € 65.000 in 2021.
  • Hetzelfde doet zich voor bij de collecte-opbrengsten. De verwachte inkomsten zijn verhoogd van € 12.000 in 2020 naar € 14.000 in 2021.
  • De batenkant sluit op een bedrag van € 113.146.

Lasten

  • Door een aantal kleinere mutaties telt de lastenkant in 2021 op naar € 140.000. In 2020 was dat € 143.980.

Saldo

Waar vorig jaar het begroot negatief saldo nog € 31.709 bedroeg, daar zien we nu een negatief bedrag van € 26.854. Dit wordt gedekt vanuit de algemene reserve.

 

Loenen aan de Vecht, 13 oktober 2020

Het College van Kerkrentmeesters