Glas in Lood

Betekenis en symboliek van het gebrandschilderd glas in de Opstandingskapel

Raam 1  

Boekrol:    

 • Waarop de namen zijn geschreven,(dit loopt door alle ramen heen).                                            
 • Er zijn verschillende boeken in de hemel volgens openbaringen.                                                         
 • De loop van de geschiedenis waarin God zijn verlossingswerk uitvoert. Toen sprak Ik, zie Ik kom, in het begin des boeks is van Mij geschreven, om Uw wil te doen, O God!” (Hebr. 10:7, SV) 3 ‘Begin des boeks’, wil zeggen het begin van de boekrol                                                                      
 • Een ander belangrijk boek is de boekrol die met zeven zegels verzegeld is. Daarin is het mensen en engelen niet vergund een blik te slaan (Openb. 5:1-10). Deze rol bevat de verdere ontwikkeling van de mensheid en de kosmos in de dag des HEREN 
 • Openb. 1: 11 –  Wat U ziet, schrijf dat op een boekrol.                                                                                            
 • Openb.5:1  – En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven,…                                                                                                                                     

Zonnestralen:                                     

 • Deze stralen door alle ramen heen. (uitleg zie: raam 3)                                                                  

Alfa (en Omega):                                                                                                                                           

 • het begin, symboliseert Gods almacht. Hij was er al.  Openb. 1:8, Openb.21: 6                       

Cirkel:    

 • Symbool voor volmaaktheid, oneindig. Het Alfa teken staat, met het driehoek gedeelte in de cirkel. Dit betekent, waar de geest en materie in de cirkel vervat zit, bron van alles ->Genesis.                                                    

Duif:      

 • En Gods Geest zwierf over de wateren.    
 • Onmiddellijk na Zijn doop, zag Jezus de Geest van God op Zich neerdalen in de vorm van een duif. Math.20:28.    
 • Jezus kwam om te dienen. Als symbool van dienaar is de duif toepasselijk. Van oudsher zijn duiven gebruikt om mensen te dienen.   
 • Noach maakte gebruik van de eigenschap van de duif. Na het zakken van het water na de zondvloed, liet hij een duif uitvliegen. De boodschap was “bevredigend” en zowel de duif als het olijfblad, dat zij meebracht, zijn sindsdien symbolen van vrede geworden. Gen.6   
 • Van duiven mogen we iets leren over het huwelijk. Ze zijn teder en trouw aan elkaar. (tortelduifjes). Zo hoort het te zijn tussen man en vrouw in een huwelijk en vooral in geestelijke zin.     
 • In het boek Hooglied 2: 14, 5:2 en 6:9, wordt de bruid door haar geliefde als een duif beschreven. Hooglied beeldt de relatie tussen Christus en zijn bruid uit. De onderlinge houding van broeders en zusters in het geloof wordt bepaald door hun bijzondere relatie met Hem.      
 • Duiven werden, als enige vogelsoort, gebruikt als brandoffer en zondoffer, onder de wet van Mozes, zoals was voorgeschreven. Toch eist de ware vrede, die tussen God en de mens, verzoening en daarom offers. Lev.1:14, Lev.5:7.                                                                                     

De zonnestralen, het water (zie raam 4) en de boekrol: doorlopen dit raam.

Raam 2 

Lam van God.   

 • Openb.5:6  …, het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Openb.5:12.    

 Bloed:     

 • Hem Die ons heeft liefgehad en ons van zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Openb.1:5b. …., gekocht met Uw bloed. Openb.5:9.     

 Kruis   

 • van geloof,(hoop en liefde).  
 • Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1Kor.13:13                                                                                               
 • Kruis van Golgotha                      

Hart:      

 • van (geloof, hoop en)liefde.   
 • Jezus dienende liefde.                                                                                                                                         
 • De kunstenares dacht bij dit raam ook aan een lied waarin het evangelie samengevat wordt: Gods liefde zocht ons, en Zijn bloed dat kocht ons, door genade ben ik een kind van God! 
 • Heb je naaste lief als jezelf. 1 Joh.4:7,1 Petr.4:8, Rom.13:10. Jac.2:8,Rom.12:10, Joh.13:34.                    
 • De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid 1 Kor.13:4.                                                                                                                           
 • De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.  1Joh.4:18.   
 • Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Rom.5:5.                                                                                                                
 • Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad1 Joh.4:19.                             

Zaad van koren.                                                                                                                                                            

 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het vrucht voort. Joh.12:24. Aan deze tekst heeft de kunstenares gedacht, in het verlengde van een lam dat geslacht is.                                                                 
 • Het geloof dat gezaaid wordt .Math.13:24-43.                                                                                             
 • Tijd tussen zaaien en oogsten zit 9 maanden. De tijd van een voldragen vrucht. Symbool van leven tussen geboorten en graf. Symbool van het leven na de dood.                                                                                     

De zonnestralen, het water en de boekrol:  

 • doorlopen dit raam. 

Raam 3 

 Vorst/ Koning der aarde Openb.1:5a.                                                                                                             

 • Hij komt met de wolken, elk oog zal Hem zien. Openb.1:7.                                                                                                                                                    

Hemelvaart.                                                                                                                                               

Sleutel.                                                                                                                                                            

 • En ik heb de sleutel(s) van het rijk van de dood en van de dood zelf. Openb.1:18b.              

Korenaar                                                                                                                                                             

 • Eersteling, eerstgeboren uit de doden.  Symbool voor Christus.                                                                          

 Open graf                                                                                                                                                               

 • Pasen. Opstanding uit de doden. Ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Openb.1:18a.                                                                                                  

 Groep mensen.                                                                                                                                                      

 • Kan iedereen zijn of discipelen. Zij staan te kijken naar de komst terug op aarde, of aanschouwen Hemelvaart.                        

Personen bij het graf.                                                                                                                                          

 • Kunnen de vrouwen zijn. Luk.24. Kan iedereen zijn.                                                                    

 Rode kleding                                                                                                                                                          

 • Als scharlaken, kleur van zonde. Wat je ook gedaan hebt , je mag bij Christus komen.                                                                               

Zon:                                                                                                                                                                        

 • Dit beeld de zon van Gods gerechtigheid uit, die op wil gaan over ons  leven! Door te vertrouwen op het verlossingswerk van Christus mag je weten dat je daarin gerechtvaardigd bent.                                                                                                                                                                      
 • Jezus zegt : “Ik ben het licht der wereld” Joh.1:19.                                                                                                
 • Licht is van levensbelang. Daglicht van de zon is letterlijk nodig om te leven.                                             
 • Symbool voor: inzicht, voorspoed, veiligheid, Gods nabijheid.                                                         
 • Waar het licht is, is het goed.                                                                                                                             
 • Licht is een beeld van Gods belofte voor de mensen. Het Licht zal het donker overwinnen. Jes.9:1. Openb.22:5. Licht van God en Jezus kan ons bemoedigen en kan een bron zijn om vanuit te leven. Num.6:24-26, Ps.27:1, Ps.119:105, Joh.8:12.                                        

Het water en de boekrol 

 • doorlopen dit raam. 

Raam 4 

Leeuw                                                                                                                                                           

…Zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te breken. Openb.5:5                                                                         

 Korenaren:                                                                                                                                                           

 • Onze hoop is dat de dood is overwonnen en dat we net als christus zullen mogen opstaan in een nieuw leven.                                                                                                                                                  
 • Symbool van groei, dood en verrijzenis. Wederopstanding. Wordt gezien als belangrijk voorbeeld van de overwinning op de dood en boezemt hoop in.                                                                      
 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het vrucht voort. Joh.12:24.                                        
 • Koren is een belangrijke grondstof voor brood, geestelijk voedsel. Jezus zei tot hen: “Ik ben het Brood des Levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.” Joh.6:35                                                                                                                                               
 • Slaat uw ogen op en kijk naar de velden, ze staan wit, rijp voor de oogst. Joh.4:35                                                                

Anker                                                                                                                                                                        

 • van hoop.                                                                                                                                                              
 • Geloof hoop en liefde                                                                                  

Water:                                                                                                                                                              
Jezus zegt, Ik ben het Levende water, Gods Woord is het Levende water. Wie tot mij komt zal nimmer meer dorsten.                                                                                                                                                                     

 • Het “levende“ water loopt door alle ramen heen.                                                                                        
 • Het water is gevlochten, en stroomt door je leven heen.                                                                                                                              
 • Kan ook gezien worden als de Vecht of locatie van de kerk.                                                                        
 • Symbool van vergeving. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. Micha 7:19                           
 • Symbool voor vrede en genezing. Hij liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Openb.22: 1-2                                                                                          

De zonnestralen en de boekrol  

 • doorlopen dit raam.                                         

Raam 5 

Omega:   

 • Het einde Openb.1:8.      
 • Symbool van Gods almacht. Openb1:11 (JHWH).                                                                                                 
 • Jezus is de Eerste en de Laatste. Die is en Die was en Die komt.                                        

Duif,  

 • beschreven bij raam 1.                                            

De zonnestralen, het water en de boekrol  

 • doorlopen dit raam.