ANBI College van Kerkrentmeesters

Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde  Gemeente  te Loenen aan de Vecht
Telefoonnummer (facultatief): 0294-267848 of 0294-233065
RSIN/Fiscaal nummer: 8241 13494
Website adres: www.hgloenen.nl
E-mail:
Adres: Dorpsstraat 49
Postcode: 3632AR
Plaats: Loenen aan de Vecht
Ledenaantal: Belijdende leden: 254
Doopleden 184

De Protestantse gemeente te Loenen aan de Vecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk .Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Loenen aan de Vecht.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het eigen beleidsplan van de kerk vindt u hier.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekeningen

Hieronder zijn de jaarrekeningen opgenomen van de achterliggende jaren. Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar worden daarvan de cijfers gepubliceerd.

Download de 2018 Jaarrekening

Download de 2019 Jaarrekening


ANBI rapport

Begrotingen

Download de begroting 2019

Jaarrekening 2019 – Toelichting

Zonder grote verrassingen is het jaar 2019 financieel afgesloten. Een aantal zaken valt op en kan worden genoemd.

  1. Het eigen vermogen is gemuteerd. Een substantiële stijging werd veroorzaakt door een herwaardering van de boekwaarde van de pastorie. Die is nu in lijn met de WOZ-waarde en leidt tot een aanpassing van afgerond + € 180.000. Er wordt niet op afgeschreven. Deze mutatie wordt verwerkt via de exploitatie waardoor die met een positief saldo sluit. Dat is schijn: we sluiten met een negatief saldo van afgerond € 16.000.
  2. Voor de komende grote onderhoudsprojecten zijn voorzieningen opgenomen. De bedragen zijn onderbouwd door concrete plannen.
  3. De afname van onze rente-inkomsten is zichtbaar en zal zich de komende jaren in toenemende mate doen gevoelen.
  4. Evenals vorige jaren zien we hogere inkomsten levend geld. Zowel de opbrengst Kerkbalans als die van de zondagse collecten zijn meer dan geraamd, met in totaal afgerond € 10.000.
  5. Mede dankzij deze hogere opbrengsten zien we niet een negatief saldo van begroot € 30.000, maar van €  16.000. Dit wordt gedekt vanuit ons eigen vermogen.
  6. De jaarrekening is door de kerkenraad voorlopig vastgesteld op 8 juni 2020.