Diaconie

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkewerk. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken. Om te helpen waar geen helper is en zo de gerechtigheid van God te laten zien in een wereld waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben hierin een leidinggevende taak.

De diaconie werkt volgens een beleidsplan dat elke 5 jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast.

Doelen

Concreet wordt er door de diaconie bijdragen gegeven aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal/provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau.

Dichtbij

Waar behoefte is aan (financiele)ondersteuning, kunt u contact opnemen met één van de diakenen. Uiteraard worden dit soort zaken met uiterste discretie behandeld.

De diaconie kan u ook informeren over vakantiemogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

De diaconie heeft in de ‘werkgroep Nieuwersluis’ een contactpersoon. Deze werkgroep houdt zich bezig met de ondersteuning van het pastoraat en de hulpverlening aan vrouwen in de penitentiaire inrichting in Nieuwersluis.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) heeft de diaconie ook een contactpersoon in een groep van diakenen uit de diverse kerken in de gemeente Stichtse Vecht.

Wereldwijd

Aandacht voor diaconaat op wereldwijd niveau wordt in de gemeente geregeld via landelijke acties van Kerkinactie-Werelddiaconaat. Twee maal per jaar, in februari en oktober, zijn er speciale zondagen voor het Werelddiaconaat.

Rondom kerst is er speciale aandacht voor Kerkinactie-Kinderen in de Knel, een wereldwijd hulpprogramma voor kinderen.

Fair Trade/Derde wereldproducten maken deel uit van de attenties die aan gemeenteleden worden gegeven bij 75+verjaardagen en bij huwelijksjubilea.

Voor financiele steun aan onze zustergemeente in Lima (Peru) zie ook de pagina over Zending en evangelistie op deze website. Sinds september 1997 zet de diaconie zich om deze zustergemeente financieel te ondersteunen o.a. bij het christelijk basis- en voortgezet onderwijs. Op grond van een meerjarenafspraak met onze zustergemeente heeft onze gemeente op zich genomen om per winterseizoen een bedrag van 1.365 euro bijeen te brengen via acties, collecten en giften.

 

Heeft u/heb je vragen of opmerkingen neem dan op met de diaconie.