Project informatie

Project informatie

De multifunctionaliteit
De multifunctionaliteit zien we terug in de aanpassing aan het huidig liturgisch gebruik met toevoeging van utilitaire ruimten in de transepten, in het nieuwe stiltecentrum en in het toegankelijker maken van de kerk voor bruiloften en begrafenissen. Het middenpad van het schip wordt verbreed en de banken worden iets verder uit elkaar gezet om te voldoen aan de huidige wet en regelgeving. In het deel dat aan de toren grenst wordt een aantal banken weggehaald waardoor een ruimte ontstaat die voor verschillende doelen ingezet kan worden.

De verduurzaming
De verduurzaming zal plaatsvinden door het aanbrengen van een duurzame (vloer)-verwarming in het schip, de zijbeuken en de transepten, daarnaast zullen achter de ingangen in de zijbeuken glazen tochtportalen geplaatst worden. Alle ramen van de kerk worden voorzien van nieuwe (voorzet)ramen.

De restauratie
De restauratie vindt zijn beslag in het herstel van aanwezige monumentale waarden, het herstel en de aanpassing van de vloer en het herstel van alle kerkvensters en waar nodig de restauratie van de 19e-eeuwse canapé banken. Hieronder valt ook het uitnemen van de eeuwenoude zerken, die waar nodig repareren en volgens plan weer in de kerk herplaatsen op een degelijke (betonnen) ondergrond.  In deze ondergrond zal de vloerverwarming aangebracht worden in het schip.

Gebrandschilderd glas
Een geoormerkt bedrag uit een erfenis is gereserveerd voor het plaatsen van gebrandschilderd glas. Voor het Koor ( de opstandingskapel) en schip is dit speciaal ontworpen. Om dit bijzondere en historische pand voor toekomstige generaties te behouden gaan wij actie voeren én aan de slag. Zo blijft dit bijzondere kerkgebouw bewaard voor ‘straks’. Een kerk waar iedereen welkom is om samen te komen, te vieren en te danken met elkaar.