College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is naar de bepalingen van de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente. Hiervan uitgezonderd zijn de zaken van diaconale aard. De kerkrentmeesters dragen zorg voor de instandhouding van eredienst en pastoraat en het beheer van de kerkelijke gebouwen.

De kerkrentmeesters verrichten hun werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties alsmede met inachtneming van de bepalingen in de plaatselijke regeling gesteld. In onze gemeente zijn drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters werkzaam.

Bij de volgende instellingen heeft  het college van kerkrentmeesters een rekening, te weten:

  • SKG: NL30 FVLB 0699 7684 38
  • RABO:  NL57 RABO 0310613884
  • ING: NL51 INGB 0000460046

Alle ten name van CvK  Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht.