College van kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van onze gemeente zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en overig onroerend goed, zoals bijvoorbeeld legaten. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de materiële aspecten van het beheer, zoals onderhoud en verhuur van onze kerkelijke gemeente. Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit ouderlingen en diakenen.  

Jaarrekening 2020

Toelichting op de jaarrekening 2020
  • De jaarrekening sluit met een tekort van -€ 11.384 waar we rekenden op -€ 30.959. Oorzaak waren extra inkomsten uit verhuur van de kerk en een toch nog hogere opbrengst uit collecten en Kerkbalans dan verwacht.
  • Er zijn kosten gemaakt voor het digitaal kunnen bijwonen van kerkdiensten. Maar door het verbod op samenkomsten kon het gereserveerde bedrag voor de jeugdsamenkomsten niet worden uitgegeven.
  • Aanvullend moest een incidentele minpost worden verwerkt op grond van boekhoudkundige regels. Die zeiden dat de boekwaarde van het kerkgebouw van € 50.000 naar € 0 moet, en die afwaardering loopt via de exploitatie.
  • In tegenspraak daarmee was er een stijging van de WOZ-waarde van de pastorie met zo’n € 33.000.
  • Met nog wat kleine mutaties sluit de jaarrekening met een min van afgerond € 28.000. Dat wordt gedekt vanuit onze algemene reserve.
  • Voor het project ‘Werk aan de kerk’ zijn reserves en voorzieningen opgenomen. Dat betekent dat de kosten hiervan geen invloed hebben op het exploitatiesaldo.
  • Vanuit het legaat voor gebrandschilderde ramen zijn inmiddels plannen gemaakt en ontwerpen besproken. Wanneer aan alle formele eisen is voldaan kan dit werk worden voortgezet.