College van kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van onze gemeente zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en overig onroerend goed, zoals bijvoorbeeld legaten. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de materiële aspecten van het beheer, zoals onderhoud en verhuur van onze kerkelijke gemeente. Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit ouderlingen en diakenen.

 

Jaarrekening 2019

Het College van Kerkrentmeesters heeft aan de Kerkenraad een herziene jaarrekening 2020 aangeboden. Het volledige document ligt ter inzage voor de leden van de gemeente. Om deze in te zien kunt u een afspraak maken met Gerrit Verhoef, tel. 06 – 5362 1707.

Een samenvatting van de belangrijkste cijfers vindt u hieronder. Vanwege de overzichtelijkheid hebben we de verrekeningen met reserves en voorzieningen weggelaten. U ziet alleen de baten en kosten van het jaar 2019. Het saldo over 2019 is 16.000 negatief.

 

 

Baten     Kosten  
         
Opbrengsten onroerende zaken                   11.169   Kosten kerkelijke gebouwen                   28.584
Opbrengsten rente                   23.329   Kosten pastoraat                   95.533
Opbrengsten levend geld                   90.324   Kosten kerkdiensten                      3.797
Opbrengsten subsidies                      3.848   Verplichtingen andere organen                      6.682
      Vergoedingen                      3.964
      Kosten beheer en administratie                      5.973
      Kosten bank                         323
         
Totaal baten                 128.670   Totaal kosten                 144.856