Begroting 2022

Toelichting op begroting 2022

De begroting is opgesteld met behulp van een paar algemene uitgangspunten. Die zijn:

  • De inkomsten dalen jaarlijks en die daling is terug te zien in de cijfers. Die daling is alleen toe te schrijven aan de mindere renteopbrengsten. Zoals bekend vallen deposito’s met hoge rente vrij en dat geld wordt uitgegeven aan het project ‘Werk aan de kerk.’ Globaal scheelt dat jaarlijks ongeveer € 3.000.
  • Jaarlijks stijgen de kosten. Vanwege allerlei onzekerheden is deze stijging dit jaar niet verwerkt in de ramingen.
  • In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met corona-effecten. Bij de jaarrekening zullen we zien wat de pandemie heeft gedaan met onze lasten en baten.
  • Het verwachte tekort kan worden gedekt vanuit onze algemene reserve.

 

 

Download als pdf