Gezamenlijke avondmaaldienst op 29 oktober

Geschreven op 13 oktober 2017

Op één van de gemeentegesprekken vorig jaar hebben we met u een bezinning gehad over de viering van het Heilig Avondmaal en daarbij de voornemens van de kerkenraad met u besproken om te komen tot een versterking van de beleving van de viering. Onderdeel daarvan is te komen tot meer vieringen per jaar en de wens is uitgesproken dat één of meer vieringen daarvan samen zouden zijn met de Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in ons dorp. Deze wens hebben wij de beide andere gemeenten voorgelegd tijdens ons gezamenlijk moderamenoverleg. In beide andere kerkenraden is dit besproken en zij staan hier ook heel positief tegenover. Ik vind het bijzonder verheugend dat deze stap gezet kan worden. Lastiger bleek een geschikt moment te vinden binnen de bestaande preekroosters en gewoonten per gemeente. De eerste wens om dit samen te doen in de week voor Pasen bleek praktisch niet mogelijk wegens de verschillende gewoontes die we daar nog hebben. Het voorstel van iemand om de herdenking van 500 jaar Reformatie aan te grijpen als geschikt moment om in elk geval als kerken die uit de Reformatie stammen de eenheid vorm te geven, heeft ons doen besluiten om op de zondag vóór 31 oktober een gezamenlijke avondmaaldienst te houden. In alle drie de gemeenten kwam dit goed uit. Ik hoop dat het niet bij deze eenmalige gezamenlijke viering zal blijven. Plaats van viering wordt de Grote Kerk. De ambtelijke verantwoordelijkheid ligt bij de drie kerkenraden, zodat ambtsdragers uit alle drie de kerken helpen bij de uitvoering. Twee van de predikanten gaan voor.

Vervolgens hebben de drie predikanten de opdracht gekregen om de vorm en bewoordingen voor de viering vast te stellen. Daarbij hebben we gekozen voor een viering in één grote staande kring door heel het kerkgebouw heen, zodat allen tegelijkertijd vieren. Ook kerkgangers en kinderen die niet deelnemen, worden uitgenodigd in de kring te komen staan (of zitten op enkele verspreid staande banken) en broodschaal en beker door te geven. Voor de bewoordingen is gekozen voor een sobere verwoording in eigentijdse taal die herkenbaar is in alle drie de kerken. Alle momenten uit de klassieke viering (gedachtenis van Christus, inzettingswoorden, onderwijzing, geloofsbelijdenis, gebed om de heilige Geest, oproep om de harten omhoog te heffen, brood en wijn, dankzegging en lofprijzing) blijven daarin aanwezig. Nieuw voor ons is, dat het brood wordt uitgedeeld en we pas als iedereen heeft ontvangen dit tegelijkertijd eten. Het is mijn verlangen dat van deze gezamenlijke viering ook een positieve impuls zal uitgaan naar de beleving van onze reguliere vieringen. Het gevoel van herkenning tijdens de voorbereiding maakt dat ik uitkijk naar deze bijzondere viering. Ik zie het ook als een toewijding aan Gods verlangen naar avondmaalgemeenschap in eenheid, tot eer van Christus in ons dorp. Ik hoop dat voor u hetzelfde geldt en u er zult zijn.